Εισαγωγικό Σημείωμα

Αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη το ενδιαφέρον το οποίο ερευνητές ή απλοί φίλοι της Ιστορίας της Άρτας εκδηλώνουν για το έργο του πατέρα μου, Δημητρίου Καρατζένη. Η εξάντληση πολλών από τα δημοσιευμένα βιβλία του αλλά και η δυσχέρεια ανεύρεσης δεκάδων μικρότερων ή μεγαλύτερων μελετών, που έχουν δημοσιευθεί, κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά και ενός νεωτέρου κοινού, που επιδεικνύει όμως την ίδια αγάπη, και μάλιστα σε δυσοίωνους καιρούς, για την Ιστορία της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή ελπίζω να συνεχισθεί με την δημοσίευση των ανέκδοτων έργων και μελετών του, τα οποία συμπληρώνουν τη συμβολή του στην Ιστορία της πατρίδας μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Πύλιος Γούσης, Πολιτική Ιστορία, Χρονικό της Κατοχής κ.α.).

Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο ιστορικό έργο του Δημ. Καρατζένη. Ενδιαφέροντα αρχεία τόσο από την επαγγελματική σταδιοδρομία στην δικηγορία όσο και από την ενασχόληση του με τα κοινά προτίμησα να παραμείνουν εκτός αυτού του δικτυακού τόπου, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα μεν, γιατί ενδεχομένως θα ενδιέφεραν μόνον ορισμένους ομοτέχνους μας. Τα δε, γιατί η σημερινή, δικαιολογημένη, πλήρης απαξίωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα επέτρεπε ενδεχομένως την αντικειμενική αξιολόγηση πράξεων και γεγονότων, που έλαβαν χώρα 50 ή 80 χρόνια πριν.

Ελπίζω στην επιεική και θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

30 Ιουνίου 2014

Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης

Όροι Χρήσης

Σημαντική Σημείωση

Σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους Χρήσης ο παρών Δικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου και κάθε επιμέρους στοιχείου του περιεχομένου του, αποτελούν ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου ή χρησιμοποιούνται από τον ίδιον βάσει άδειας ή άλλου δικαιώματος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Επιτρέπεται μόνον η μη συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση από το χρήστη αποσπάσματος του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση για μορφωτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τις ενδείξεις προέλευσης του εν λόγω περιεχομένου από τον Δικτυακό Τόπο και χωρίς να θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και όχι οποιασδήποτε μορφής δημόσια ή εμπορική χρήση.

Όροι Χρήσης

1. Ο παρών δικτυακός τόπος (ο «Δικτυακός Τόπος»), η πρόσβαση σε αυτόν και η χρήση του παρέχονται στον επισκέπτη / χρήστη (ο «χρήστης» ή «εσείς») υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι Χρήσης») τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον Δικτυακό Τόπο.

Η επίσκεψη και χρήση του Δικτυακού Τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ άμεσα από την πρώτη σας επίσκεψη στον Δικτυακό Τόπο. Αν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης δεν σας βρίσκει σύμφωνους, πρέπει να σταματήσετε αμέσως την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

2. Ο παρών Δικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου και κάθε επιμέρους στοιχείου του περιεχομένου του (ενδεικτικά κείμενα, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, πληροφοριακό υλικό οποιουδήποτε είδους, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, προγράμματα κλπ), καθώς και όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου και στο περιεχόμενο που περιλαμβάνονται σε αυτές και στη διάταξή τους, αποτελούν ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου ή χρησιμοποιούνται από τον ίδιον βάσει άδειας ή άλλου δικαιώματος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη (δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων)· οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο καθώς και οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς κανένα εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων ή στοιχείων του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου δεν δύναται, εν όλω ή εν μέρει, να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, μετατραπεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, μεταβιβασθεί ή (μετα)φορτωθεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, παρουσιασθεί, ανακοινωθεί, μεταπωληθεί, συνδεθεί ή / και ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου. Εξαιρείται η μη συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση από το χρήστη αποσπάσματος του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση για μορφωτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τις ενδείξεις προέλευσης του εν λόγω περιεχομένου από τον Δικτυακό Τόπο και χωρίς να θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και όχι οποιασδήποτε μορφής δημόσια ή εμπορική χρήση. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πέραν της ρητώς ανωτέρω αναφερομένης εξαίρεσης κανένα δικαίωμα δεν παρέχεται ή χορηγείται στον χρήστη διά του παρόντος.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή και για οποιονδήποτε σκοπό παράνομο ή ανήθικο.

3. Ο Δικτυακός Τόπος και το περιλαμβανόμενο στις σελίδες του περιεχόμενο και πληροφορίες παρέχεται «ως έχει» και βάσει της διαθεσιμότητας, χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, στο μέγιστο επιτρεπόμενο εκ του Νόμου βαθμό, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές, των εγγυήσεων περί απουσίας ιών, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που προβάλλονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν μία προσφορά γνώσης και πληροφόρησης προς τον χρήστη και εν γένει προς την κοινότητα του διαδικτύου. Το προβαλλόμενο περιεχόμενο και πληροφορίες έχουν τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστημονικής επεξεργασίας. Παρά το γεγονός αυτό, ο ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία λόγω ενέργειας ή παράλειψης πλήρως ή εν μέρει βασισθείσας στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή, μετατροπή ή απόσυρση εν όλω ή εν μέρει, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση (προηγούμενη ή μεταγενέστερη), από τον ιδιοκτήτη ή / και τον διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου, ο οποίος επιφυλάσσεται παντός σχετικού δικαιώματός του.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου προς οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, δαπάνη ή απαίτηση που απορρέει, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση ή κατάχρηση ή μη δυνατότητα χρήσης αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε μέρους τους, ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη του Δικτυακού Τόπου στηριζόμενου ή βασιζόμενου σε ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου, ενδεικτικά σε σχέση με οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας, σφάλμα, παράλειψη, παρεμβολή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή στη μετάδοση, ιούς υπολογιστών ή διακοπή σύνδεσης ή συστημάτων, έστω και αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του Δικτυακού Τόπου έχει ενημερωθεί άμεσα ή έμμεσα για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών, ζημιών, δαπανών ή απαιτήσεων. Ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής του Δικτυακού Τόπου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή / και της σύνδεσης αυτού με άλλες ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους, συνδέσμους ή άλλες πηγές του διαδικτύου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής του Δικτυακού Τόπου για τυχόν απώλεια κερδών, επιχείρησης, εσόδων, φήμης και πελατείας ή αναμενόμενα έσοδα ή / και για έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

4. Η σύνδεση με άλλες πηγές του διαδικτύου μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) που τυχόν παρέχονται σε διάφορα σημεία του Δικτυακού Τόπου γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη· το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι σύνδεσμοι που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν επιβεβαιώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε επιδοκιμάζονται από τον ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου, ο οποίος περαιτέρω δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, περιεχόμενο, πολιτική απορρήτου, ποιότητα και πληρότητα του περιεχομένου και πληροφοριών των εν λόγω δικτυακών τόπων.

5. Αναφορικά με την επεξεργασία ή / και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον χρήστη και τα οποία ενδεχομένως περιέλθουν στην κατοχή του ιδιοκτήτη ή / και τον διαχειριστή μέσω του Δικτυακού Τόπου, ο χρήστης συμφωνεί και δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου οι οποίοι ενσωματώνονται δια αναφοράς στους παρόντες Όρους Χρήσης.

6. Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται σε οποιαδήποτε μεταβολή, μετατροπή ή απόσυρση εν όλω ή εν μέρει, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση (προηγούμενη ή μεταγενέστερη), από τον ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου, ο οποίος επιφυλάσσεται παντός σχετικού δικαιώματός του. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά τους Όρους Χρήσης, δεδομένου ότι η επίσκεψη και χρήση του Δικτυακού Τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

7. Αν σε οποιονδήποτε χρόνο μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης, είναι ή καθίσταται άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη από οποιαδήποτε άποψη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η διάταξη αυτή θα παύει να ισχύει στον βαθμό και μόνον που απαιτείται χωρίς επηρεασμό της εγκυρότητας, νομιμότητας και δυνατότητας εκτέλεσης των υπολοίπων διατάξεών τους.

8. Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή ζήτημα ανακύψει από αυτούς, σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή τους ή την πρόσβαση στον ή την χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Τα Ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδικάζουν οποιοδήποτε θέμα και οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τα παραπάνω, αλλά ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής του Δικτυακού Τόπου διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα και να προβεί σε νομικές ενέργειες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της οποίας τα δικαστήρια δυνατόν να έχουν δικαιοδοσία, είτε κατά την ίδια ή άλλη χρονική περίοδο.

Πολιτική Απορρήτου

Σε ορισμένα σημεία του Δικτυακού Τόπου ενδεχομένως σας παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε ορισμένα στοιχεία σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και άλλα) με σκοπό την απευθείας επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του Δικτυακού Τόπου ή την ενημέρωσή σας για ενέργειες, δράσεις, νέα κλπ που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η εγγραφή των στοιχείων αυτών είναι απολύτως προαιρετική.

Ο ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου δεν διαβιβάζει ούτε με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποιεί τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας.

Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον Δικτυακό Τόπο, ενδεχομένως αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο δικτυακός τόπος ή άλλη πηγή του διαδικτύου από την οποία φτάσατε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του Δικτυακού Τόπου.

Με την βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και τα οποία δεν χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου βάσει των προτιμήσεών σας.